Cơ sở khoa học của lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái đất ngập nước, áp dụng tính toán thí điểm giá trị kinh tế khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy - 12/03/2016 23:00
  1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Hệ thống hóa cơ sở khoa học của việc đánh giá giá trị kinh tế ĐNN, trên cơ sở đó kết hợp sử dụng công cụ GIS và mô hình Invest nhằm tính toán thử nghiệm giá trị kinh tế khu bảo tồn ĐNN Vân Long, tỉnh Ninh Bình Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu về các dịch vụ môi trường do đất ngập nước đem lại, các cơ chế chi trả dịch vụ môi trường nói chung cũng như các cơ chế chi trả dịch vụ môi trường phù hợp trong lĩnh vực đất ngập nước. - Nghiên cứu cơ sở khoa học về lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái đất ngập nước. -  Đưa ra những đề xuất ban đầu về cơ chế chi trả dịch vụ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.   2. Nội dung: - Nghiên cứu cơ sở khoa học của lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái ĐNN, xác định những phương pháp và công cụ lượng giá có thể áp dụng cho hệ sinh thái ĐNN ở Việt Nam. - Nghiên cứu tích hợp sử dụng công cụ GIS và mô hình Invest phục vụ lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái ĐNN. Xây dựng phương pháp lượng giá giá trị kinh tế ĐNN có tích hợp những công cụ này. - Điều tra, khảo sát thu thập sô liệu tại thực địa phục vụ tính toán thí điểm giá trị kinh tế khu bảo tồn ĐNN Vân Long, tỉnh Ninh Bình. - Đề xuất các biện pháp quản lý tài nguyên ĐNN Vân Long dựa trên các kết quả đánh giá giá trị kinh tế của ĐNN.   3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp định giá các hệ sinh thái tự nhiên - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, Ninh Bình   4. Phương pháp nghiên cứu: - Thống kê và tổng quan tài liệu: kế thừa các thông tin, kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án, đề tài khoa học, các kinh nghiệm có liên quan đến đề tài; - Phương pháp phân tích tổng hợp; điều tra, thống kê. - Phương pháp chuyên gia và hội thảo tham vấn.   5. Sản phẩm: -  Báo cáo tổng hợp đề tài   6.Thời gian: 7/2013 – 12/2013   7. Kết quả nghiệm thu - Đề tài đã được nghiệm thu- Kết quả: khá   8. Đơn vị chủ trì: - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   9.Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Lanh/ Ban biến đổi khí hâu và các vấn đề toàn cầu

 

1. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát: Hệ thống hóa cơ sở khoa học của việc đánh giá giá trị kinh tế ĐNN, trên cơ sở đó kết hợp sử dụng công cụ GIS và mô hình Invest nhằm tính toán thử nghiệm giá trị kinh tế khu bảo tồn ĐNN Vân Long, tỉnh Ninh Bình

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu về các dịch vụ môi trường do đất ngập nước đem lại, các cơ chế chi trả dịch vụ môi trường nói chung cũng như các cơ chế chi trả dịch vụ môi trường phù hợp trong lĩnh vực đất ngập nước.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học về lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái đất ngập nước.

-  Đưa ra những đề xuất ban đầu về cơ chế chi trả dịch vụ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

 

2. Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái ĐNN, xác định những phương pháp và công cụ lượng giá có thể áp dụng cho hệ sinh thái ĐNN ở Việt Nam.

- Nghiên cứu tích hợp sử dụng công cụ GIS và mô hình Invest phục vụ lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái ĐNN. Xây dựng phương pháp lượng giá giá trị kinh tế ĐNN có tích hợp những công cụ này.

- Điều tra, khảo sát thu thập sô liệu tại thực địa phục vụ tính toán thí điểm giá trị kinh tế khu bảo tồn ĐNN Vân Long, tỉnh Ninh Bình.

- Đề xuất các biện pháp quản lý tài nguyên ĐNN Vân Long dựa trên các kết quả đánh giá giá trị kinh tế của ĐNN.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp định giá các hệ sinh thái tự nhiên

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, Ninh Bình

 

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Thống kê và tổng quan tài liệu: kế thừa các thông tin, kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án, đề tài khoa học, các kinh nghiệm có liên quan đến đề tài;

- Phương pháp phân tích tổng hợp; điều tra, thống kê.

- Phương pháp chuyên gia và hội thảo tham vấn.

 

5. Sản phẩm:

Báo cáo tổng hợp đề tài

 

6.Thời gian: 7/2013 – 12/2013

 

7. Kết quả nghiệm thu
- Đề tài đã được nghiệm thu
- Kết quả: khá

 

8. Đơn vị chủ trì:

- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

9.Chủ nhiệm đề tài:

TS Nguyễn Lanh/ Ban biến đổi khí hâu và các vấn đề toàn cầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây