Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam.

Chủ nhật - 27/03/2016 15:47
  1.Mục tiêu: Tổng kết cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phù hợp với điều kiện của Việt Nam.   2.Nội dung: -Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định pháp luật về xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam -Nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm quốc tế xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong quy hoạch vùng bờ, các kết quả nghiên cứu mẫu về xác lập cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch. -Đề xuất nội dung tổng hợp về cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam.   3.Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp chuyên gia   4.Kết quả đạt được: -Cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng bền vững vùng ven biển Việt Nam. -Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. -Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác   5.Thời gian thực hiện đề tài: 7 tháng (từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015) 6.Kết quả nghiệm thu: -Đề tài đang trong quá trình thực hiện   7.Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 8.Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Đặng Trung Tú 1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam. - Cấp quản lý: cấp cơ sở - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan quản lý: Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 2. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Đặng Trung Tú 3. Thời gian thực hiện đề tài: 7 tháng (từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015) 4. Mục tiêu nghiên cứu: Tổng kết cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp chuyên gia 7. Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định pháp luật về xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam - Nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm quốc tế xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong quy hoạch vùng bờ, các kết quả nghiên cứu mẫu về xác lập cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch. - Đề xuất nội dung tổng hợp về cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam. 8. Kết quả đạt được: - Cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng bền vững vùng ven biển Việt Nam. - Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. - Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 9. Kết quả nghiệm thu: - Đề tài đang trong quá trình thực hiện

 

1.Mục tiêu:

Tổng kết cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

 

2.Nội dung:

-Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định pháp luật về xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam

-Nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm quốc tế xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong quy hoạch vùng bờ, các kết quả nghiên cứu mẫu về xác lập cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch.

-Đề xuất nội dung tổng hợp về cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam.

 

3.Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Phương pháp phân tích tổng hợp

- Phương pháp chuyên gia

 

4.Kết quả đạt được:

-Cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng bền vững vùng ven biển Việt Nam.

-Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

-Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

 

5.Thời gian thực hiện đề tài: 7 tháng (từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015)


6.Kết quả nghiệm thu:

-Đề tài đang trong quá trình thực hiện

 

7.Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


8.Chủ nhiệm đề tài:

Thạc sỹ Đặng Trung Tú

1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam.

- Cấp quản lý: cấp cơ sở

- Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan quản lý: Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

2. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Đặng Trung Tú

3. Thời gian thực hiện đề tài: 7 tháng (từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015)

4. Mục tiêu nghiên cứu:

Tổng kết cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Phương pháp phân tích tổng hợp

- Phương pháp chuyên gia

7. Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định pháp luật về xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam

- Nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm quốc tế xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong quy hoạch vùng bờ, các kết quả nghiên cứu mẫu về xác lập cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch.

- Đề xuất nội dung tổng hợp về cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam.

8. Kết quả đạt được:

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng bền vững vùng ven biển Việt Nam.

- Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

- Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

9. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đang trong quá trình thực hiện

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây