Nghiên cứu cơ sở lý luận phương pháp tiếp cận dựa trên tiềm năng đất đai, các nguồn lực đầu vào để xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng đất đai nhằm quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả và bền vững

Chủ nhật - 27/03/2016 15:16

1. Mục tiêu:

- Cung cấp cơ sở khoa học của việc phân bổ đất đai dựa trên tiềm năng đất đai (lợi thế so sánh về đất đai) và các nguồn lực đầu vào khác (nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa học kỹ thuật);

- Đề xuất phương pháp tiếp cận dựa trên tiềm năng đất đai (lợi thế so sánh về đất đai) và các nguồn lực đầu vào khác (nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa học kỹ thuật) trong xây dựng quy hoạch sử dụng đất, góp phần quản lý đất đai hiệu quả và bền vững ở nước ta.

2. Nội dung:

Từ việc nghiên cứu tổng quan, kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới, đánh giá cách tiếp cận, những nội dung có liên quan đến lợi thế so sánh về đất đai và các nguồn lực khác trong nội dung, quy trình lập quy hoạch sử dụng đất các cấp ở nước ta hiện nay; từ đó đề xuất phương pháp tiếp cận dựa trên lợi thế so sánh về đất đai và các nguồn lực khác trong xây dựng quy hoạch sử dụng đất, góp phần quản lý đất đai hiệu quả và bền vững ở nước ta.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu cách thức phân bổ đất đai dựa trên tiềm năng đất đai, cụ thể ở đây là lợi thế so sánh về đất đai và các nguồn lực khác (nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa học kỹ thuật).

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phân bổ đất đai dựa trên lợi thế so sánh về đất đai và các nguồn lực khác (nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa học kỹ thuật), đề xuất phương pháp tiếp cận dựa trên lợi thế so sánh về đất đai và các nguồn lực khác trong quy xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp vùng lãnh thổ.

4. Phương pháp nghiên cứu:

Để nghiên cứu các nội dung trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; Phương pháp thu thập tài liệu nghiên cứu; Phương pháp tổng hợp, phân tích;  Phương pháp chuyên gia.

5. Kết quả đạt được

Đề tài đề xuất một cách tiếp cận trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó là tiếp cận dựa trên tiềm năng, lợi thế so sánh về đất đai và các nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên và khoa học kỹ thuật. Cách tiếp cận này được thực hiện thông qua công tác phân vùng sử dụng đất hay phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đất đai. Để tiến hành phân vùng sử dụng đất hay phân vùng chức năng thì cần xác định các loại vùng, xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng loại vùng - đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Sau khi đã có bộ tiêu chí phân vùng, tiến hành phân vùng chức năng trên thực địa. Trên cơ sở các vùng chức năng, quy hoạch sử dụng đất sẽ thực hiện phân bổ chỉ tiêu loại đất trên các vùng, như vậy sẽ bảo đảm được sự phù hợp giữa mục đích sử dụng đất với chức năng, đặc tính sinh thái của đất đai. Đồng thời phân vùng còn là cơ sở để giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

6. Thời gian thực hiện đề tài: 2013

7. Kết quả nghiệm thu

- Đề tài đã được nghiệm thu

- Kết quả: Đạt.

8. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm đề tài:

Ths. Phạm Thị Minh Thủy/Ban Đất đai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây