Nghiên cứu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng về tài nguyên và môi trường trong bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII) và đề xuất giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời về tài nguyên và môi trường t

Thứ năm - 12/11/2020 19:24
1. Mục tiêu - Làm rõ phương pháp tính toán, nguồn số liệu của các tổ chức quốc tế về chỉ số xếp hạng bền vững sinh thái trong bộ chỉ số GII. - Đánh giá thực trạng số liệu của Việt Nam về các chỉ số này. - Đề xuất các giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời cho các tổ chức quốc tế có căn cứ xác thực trong đánh giá, xếp hạng, đồng thời định hướng các giải pháp cải thiện điểm số xếp hạng các chỉ số của Việt Nam. 2. Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu phương pháp tính toán, ý nghĩa và nguồn số liệu của các tổ chức quốc tế về các chỉ số bền vững sinh thái trong GII Nội dung 2: Rà soát, đánh giá thực trạng số liệu trong nước liên quan đến các chỉ số Bền vững về sinh thái của GII Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp cung cấp thông tin, số liệu cho các tổ chức quốc tế và định hướng cải thiện điểm số xếp hạng các chỉ số của Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII) - Phạm vi nghiên cứu: phương pháp tính toán, nguồn số liệu của các tổ chức quốc tế về chỉ số xếp hạng bền vững sinh thái trong bộ chỉ số GII 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tại bàn: tổng quan các tài liệu và số liệu thứ cấp thông qua thu thập và đánh giá các tài liệu đã có - Phương pháp khảo sát, điều tra: Thực hiện khảo sát điều tra đối với một số cơ quan quản lý để thu thập thông tin bổ sung. - Phương pháp tham vấn chuyên gia: Tham vấn chuyên gia để đánh giá các nguồn số liệu thu thập được. - Phương pháp hội thảo: Tham vấn ý kiến các cơ quan liên quan để đánh giá các nguồn số liệu thu thập được. 5. Kết quả đạt được: Theo dõi, đánh giá các vấn đề quản lý thông qua kết quả đánh giá định lượng của các chỉ tiêu, chỉ số là xu hướng quản lý hiệu quả trên thế giới. Tại Việt Nam, để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/2017/NĐ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019. Theo đó, các Nghị quyết đã yêu cầu các Bộ, ngành phải thực hiện theo dõi, đánh giá được các chỉ số, chỉ tiêu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành.Đáp ứng yêu cầu của xu thế đó, Viện triển khai nghiên cứu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng về TN&MT trong bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII) và đề xuất giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời về TN&MT trong Bộ chỉ số GII. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện được các nội dung:Nghiên cứu được ý nghĩa, phương pháp và nguồn số liệu quốc tế của 02 chỉ số GDP/năng lượng sử dụng và chỉ số Kết quả bảo vệ môi trường; Phân tích, đánh giá được hiện trạng các nguồn số liệu thống kê và số liệu hiện trạng trong nước liên quan đến các chỉ tiêu theo dõi. Từ đó, so sánh, đánh giá sơ bộ tính tương quan giữa các chỉ tiêu, số liệu quốc tế với các báo cáo đánh giá trong nước về cùng các vấn đề liên quan; Đưa ra được các đề xuất giải pháp về các nguồn thông tin, số liệu đánh giá trong nước; Nghiên cứu đã đề xuất giải pháp về các nguồn thông tin, số liệu đánh giá trong nước và định hướng các giải pháp nhằm nâng cao điểm số của các chỉ tiêu. 6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (10/2018-9/2019) 7. Kết quả nghiệm thu: Đề tài đã nghiệm thu với kết quả: Đạt 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: CN. Hoàng Thị Hiền

1. Mục tiêu

- Làm rõ phương pháp tính toán, nguồn số liệu của các tổ chức quốc tế về chỉ số xếp hạng bền vững sinh thái trong bộ chỉ số GII.

- Đánh giá thực trạng số liệu của Việt Nam về các chỉ số này.

- Đề xuất các giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời cho các tổ chức quốc tế có căn cứ xác thực trong đánh giá, xếp hạng, đồng thời định hướng các giải pháp cải thiện điểm số xếp hạng các chỉ số của Việt Nam.

2. Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Nghiên cứu phương pháp tính toán, ý nghĩa và nguồn số liệu của các tổ chức quốc tế về các chỉ số bền vững sinh thái trong GII

Nội dung 2: Rà soát, đánh giá thực trạng số liệu trong nước liên quan đến các chỉ số Bền vững về sinh thái của GII

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp cung cấp thông tin, số liệu cho các tổ chức quốc tế và định hướng cải thiện điểm số xếp hạng các chỉ số của Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII)

- Phạm vi nghiên cứu: phương pháp tính toán, nguồn số liệu của các tổ chức quốc tế về chỉ số xếp hạng bền vững sinh thái trong bộ chỉ số GII

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu tại bàn: tổng quan các tài liệu và số liệu thứ cấp thông qua thu thập và đánh giá các tài liệu đã có

- Phương pháp khảo sát, điều tra: Thực hiện khảo sát điều tra đối với một số cơ quan quản lý để thu thập thông tin bổ sung.

- Phương pháp tham vấn chuyên gia: Tham vấn chuyên gia để đánh giá các nguồn số liệu thu thập được.

- Phương pháp hội thảo: Tham vấn ý kiến các cơ quan liên quan để đánh giá các nguồn số liệu thu thập được.

5. Kết quả đạt được:

Theo dõi, đánh giá các vấn đề quản lý thông qua kết quả đánh giá định lượng của các chỉ tiêu, chỉ số là xu hướng quản lý hiệu quả trên thế giới. Tại Việt Nam, để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/2017/NĐ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019. Theo đó, các Nghị quyết đã yêu cầu các Bộ, ngành phải thực hiện theo dõi, đánh giá được các chỉ số, chỉ tiêu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành.Đáp ứng yêu cầu của xu thế đó, Viện triển khai nghiên cứu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng về TN&MT trong bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII) và đề xuất giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời về TN&MT trong Bộ chỉ số GII. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện được các nội dung:Nghiên cứu được ý nghĩa, phương pháp và nguồn số liệu quốc tế của 02 chỉ số GDP/năng lượng sử dụng và chỉ số Kết quả bảo vệ môi trường; Phân tích, đánh giá được hiện trạng các nguồn số liệu thống kê và số liệu hiện trạng trong nước liên quan đến các chỉ tiêu theo dõi. Từ đó, so sánh, đánh giá sơ bộ tính tương quan giữa các chỉ tiêu, số liệu quốc tế với các báo cáo đánh giá trong nước về cùng các vấn đề liên quan; Đưa ra được các đề xuất giải pháp về các nguồn thông tin, số liệu đánh giá trong nước; Nghiên cứu đã đề xuất giải pháp về các nguồn thông tin, số liệu đánh giá trong nước và định hướng các giải pháp nhằm nâng cao điểm số của các chỉ tiêu.

6. Thời gian thực hiện:

12 tháng (10/2018-9/2019)

7. Kết quả nghiệm thu:

Đề tài đã nghiệm thu với kết quả: Đạt

8. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm:

CN. Hoàng Thị Hiền

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây