Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất xây dựng mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vực sông Lam

Thứ tư - 24/01/2018 14:18
1. Mục tiêu: -  Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất được các mô hình kinh tế xanh ở lưu vực sông Lam, xây dựng và trình diễn một số mô hình kinh tế xanh đặc thù cấp xã, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế xanh cho các lưu vực sông ở Việt Nam. - Mục tiêu cụ thể: + Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về các mô hình kinh tế xanh, từ đó lựa chọn tiêu chí để nhận diện, đánh giá các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông quy mô cấp xã. + Đánh giá được thực trạng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam, từ đó phát hiện những điểm phù hợp và chưa phù hợp của các mô hình đó đối với mô hình kinh tế xanh. + Đề xuất các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông Lam, lựa chọn xây dựng một số mô hình trình diễn kinh tế xanh đặc thù quy mô cấp xã thuộc lưu vực sông Lam. + Đề xuất các giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế xanh ở các lưu vực sông của Việt Nam. 2. Nội dung - Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn về các mô hình kinh tế xanh, lựa chọn tiêu chí để nhận diện và đánh giá mô hình kinh tế xanh lưu vực sông quy mô cấp xã. - Điều tra, khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đồ chuyên đề phục vụ nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất mô hình kinh tế xanh quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam. - Nghiên cứu đề xuất các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông Lam. - Xây dựng các mô hình trình diễn kinh tế xanh đặc thù quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam. - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế xanh lưu vực sông của Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động kinh tế xã hội của các chủ thể trên lưu vực sông Lam. - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: nghiên cứu trên lưu vực sông Lam trong lãnh thổ Việt Nam. + Phạm vi thời gian: nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế xanh trong những năm gần đây và đề xuất định hướng phát triển cho tương lai của lưu vực sông Lam. + Phạm vi nội dung: nghiên cứu các đặc trưng về tự nhiên, con người, các điều kiện kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Lam để đánh giá hiện trạng, tiềm năng nhằm đề xuất các mô hình kinh tế xanh phù hợp. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp, kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu, bao gồm: Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; Phương pháp, kỹ thuật thu thập dữ liệu sơ cấp. - Phương pháp, kỹ thuật tổng hợp, phân tích, đánh giá, bao gồm: Phương pháp phân tích tại bàn; Phương pháp kế thừa và phát triển; Phương pháp, kỹ thuật phân tích thống kê; Phương pháp, kỹ thuật phân tích chính sách; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp phân tích khung sinh kế bền vững; Phương pháp, kỹ thuật phân tích kinh tế lượng; Phương pháp nghiên cứu đánh giá tổng hợp DPSIR Phương pháp bản đồ, viễn thám và sử dụng hệ thống thông tin địa lý; Phương pháp, kỹ thuật phân tích đánh đổi; Phương pháp phân tích chuỗi giá trị; Kỹ thuạt phân tích SWOT; Phương pháp, kỹ thuạt của khuyến nông – lâm – ngư và khuyến công; Một số kỹ thuật sử dụng trong trình diễn mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vwucj sông (kỹ thuật chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; kỹ thuật ươm tạo, chăm sóc và nhân giống các loại cây trồng bản địa, cây dược liệu, các loài cá, kỹ thuật sử dụng, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị năng lượng tái tạo, thiết bị tiết kiệm năng lượng…..) 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ  tháng  09/2017 đến tháng 08/2020) 7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: TS. Lại Văn Mạnh

1. Mục tiêu:

-  Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất được các mô hình kinh tế xanh ở lưu vực sông Lam, xây dựng và trình diễn một số mô hình kinh tế xanh đặc thù cấp xã, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế xanh cho các lưu vực sông ở Việt Nam.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về các mô hình kinh tế xanh, từ đó lựa chọn tiêu chí để nhận diện, đánh giá các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông quy mô cấp xã.

+ Đánh giá được thực trạng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam, từ đó phát hiện những điểm phù hợp và chưa phù hợp của các mô hình đó đối với mô hình kinh tế xanh.

+ Đề xuất các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông Lam, lựa chọn xây dựng một số mô hình trình diễn kinh tế xanh đặc thù quy mô cấp xã thuộc lưu vực sông Lam.

+ Đề xuất các giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế xanh ở các lưu vực sông của Việt Nam.

2. Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn về các mô hình kinh tế xanh, lựa chọn tiêu chí để nhận diện và đánh giá mô hình kinh tế xanh lưu vực sông quy mô cấp xã.

- Điều tra, khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đồ chuyên đề phục vụ nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất mô hình kinh tế xanh quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam.

- Nghiên cứu đề xuất các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông Lam.

- Xây dựng các mô hình trình diễn kinh tế xanh đặc thù quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế xanh lưu vực sông của Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động kinh tế xã hội của các chủ thể trên lưu vực sông Lam.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi không gian: nghiên cứu trên lưu vực sông Lam trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Phạm vi thời gian: nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế xanh trong những năm gần đây và đề xuất định hướng phát triển cho tương lai của lưu vực sông Lam.

+ Phạm vi nội dung: nghiên cứu các đặc trưng về tự nhiên, con người, các điều kiện kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Lam để đánh giá hiện trạng, tiềm năng nhằm đề xuất các mô hình kinh tế xanh phù hợp.

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp, kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu, bao gồm: Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; Phương pháp, kỹ thuật thu thập dữ liệu sơ cấp.

- Phương pháp, kỹ thuật tổng hợp, phân tích, đánh giá, bao gồm: Phương pháp phân tích tại bàn; Phương pháp kế thừa và phát triển; Phương pháp, kỹ thuật phân tích thống kê; Phương pháp, kỹ thuật phân tích chính sách; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp phân tích khung sinh kế bền vững; Phương pháp, kỹ thuật phân tích kinh tế lượng; Phương pháp nghiên cứu đánh giá tổng hợp DPSIR Phương pháp bản đồ, viễn thám và sử dụng hệ thống thông tin địa lý; Phương pháp, kỹ thuật phân tích đánh đổi; Phương pháp phân tích chuỗi giá trị; Kỹ thuạt phân tích SWOT; Phương pháp, kỹ thuạt của khuyến nông – lâm – ngư và khuyến công; Một số kỹ thuật sử dụng trong trình diễn mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vwucj sông (kỹ thuật chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; kỹ thuật ươm tạo, chăm sóc và nhân giống các loại cây trồng bản địa, cây dược liệu, các loài cá, kỹ thuật sử dụng, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị năng lượng tái tạo, thiết bị tiết kiệm năng lượng…..)

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ  tháng  09/2017 đến tháng 08/2020)

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: TS. Lại Văn Mạnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây