Phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Thứ tư - 23/08/2023 23:24
 Khu vực đô thị hiện là nơi sinh sống của hơn 55% dân số thế giới và dự báo sẽ  tăng lên 62,5% vào năm 2035, đạt tỷ lệ 68% vào năm 2050. Khu vực châu Á dự báo  sẽ đạt khoảng 2.999 triệu dân (tỷ lệ đô thị đạt 59,2%); đô thị hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ  ở các quốc gia có thu nhập trung bình (tỷ lệ đô thị khoảng 61,5% vào năm 2035) (UN Habitat, 2021). Đô thị hóa là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển của mỗi quốc gia; đô thị hóa mang lại nhiều cơ hội về kinh tế, việc làm, giáo dục và chăm sóc y tế nhưng ngược lại đô thị hoá thiếu bền vững tạo ra những áp lực về không gian sinh sống, nhu cầu tiêu dùng năng lượng và tài nguyên lớn, chứa đựng nhiều rủi ro về ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, tội phạm, gia tăng chất thải và tác động đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học do đó tác động đến đến an ninh phi truyền thống, làm suy giảm tính bền vững về môi trường, gia tăng lượng phát thải khí nhà kính và tác động ngược lại đối với thành công về kinh tế (UN Habitat, 2021).

                 Ở Việt Nam, sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm qua, đô thị hoá và phát triển đô thị ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ đô thị hoá tăng lên gần 40% vào năm 2020 với 862 đô thị, đóng góp của khu vực đô thị vào tăng trưởng kinh tế của cả nước với khoảng 70% GDP, đời sống người dân đô thị được nâng lên rõ rệt… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được phát triển đô thị ở Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế cần phải khắc phục, đô thị hoá diễn ra chủ yếu theo chiều rộng, chất lượng đô thị chưa cao, nhiều áp lực về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, xu hướng phát sinh chất thải mạnh mẽ trong bối cảnh hạ tầng thu gom, công nghệ xử lý còn tồn tại nhiều hạn chế (Ban Kinh tế Trung ương), (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia 2016-2020, 2021). Trong rất nhiều cách tiếp cận để phát triển đô thị bền vững thì tiếp cận phát triển đô thị tăng trưởng xanh đang được xem xét đến như là một trong nhiều giải pháp quan trọng. Trên cơ sở những định hướng của Trung ương, hệ thống chính sách, khung khổ pháp luật hiện hành liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, bài viết Phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam đến năm 2030” hệ thống hoá và đề xuất các quan điểm, mục tiêu và giải pháp cho Việt Nam để thực hiện thành công mục tiêu quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

1. Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong phát triển đô thị ở Việt Nam

1.1. Kết quả đạt được

Đến năm 2020, Việt Nam có 862 đô thị, tăng thêm 60 đô thị so với năm 2016. Trong đó, tăng thêm 05 đô thị loại I, 06 đô thị loại II, 07 đô thị loại III, 03 đô thị loại IV và 39 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc tăng từ 36,7% năm 2019 lên 39,3% năm 2020. Tỷ lệ đô thị hóa cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ (71,68%), thấp nhất tại vùng Trung du miền núi phía Bắc (21,89%). Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ dân số đô thị cao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh với 83%, Đà Nẵng với 78,6%, Bình Dương là 84,23% và Quảng Ninh là 68,86%. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức độ cao, đóng góp khoảng 70% GDP của cả nước, không gian  đô thị được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm; chất lượng sống của cư dân đô thị được nâng cao… (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia 2016-2020, 2021).

1.2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam cũng tạo ra nhiều vấn đề thách thức như:

- Dân số gia tăng, di cư từ nông thôn ra thành thị đang là sức ép lớn gây ra tình trạng quá tải với đất đai, tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở các đô thị. Cùng với đó, tăng trưởng các hoạt động kinh tế ở khu vực đô thị như xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải, y tế, thương mại - dịch vụ cũng như quá trình sử dụng và tiêu thụ năng lượng đã và đang tạo ra nhiều sức ép đối với môi trường (World Bank, Solid Waste Management, 2019), (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia 2016-2020, 2021) cụ thể như sau:

- Đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ dẫn đến một số bất cập, như tình trạng mở rộng đô thị có mật độ thấp, sử dụng đất đai chưa hiệu quả, tính cạnh tranh của các đô thị không cao; số lượng đô thị tăng nhanh nhưng chưa đáp ứng được các yêu cầu của phát triển bền vững.

Bảng 1. Diện tích, cơ cấu đất đô thị trong các chỉ tiêu

Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng quốc gia đến năm 2030

24 8 23 1

Nguồn: Nghị quyết 39/2021/QH15

- Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa hoàn chỉnh và không đồng bộ, chưa thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, vấn đề quy hoạch phát triển đô thị theo hướng phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là số lượng đô thị tăng lên nhưng chất lượng của các đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Phát triển đô thị chưa được kiểm soát chặt chẽ theo quy hoạch và kế hoạch (Ban các vấn đề Xã hội và Môi trường, 2019), (Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa 13), (Nguyễn Quang, 2018).

- Đô thị hóa dẫn đến gia tăng khối lượng chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) ở các đô thị trong bối cảnh năng lực về hạ tầng, việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải còn hạn chế, lạc hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019, 2020), (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia 2016-2020, 2021), (World Bank, Solid Waste Management, 2019). Bảng 2 cho thấy hiện trạng dân số và phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam theo Vùng năm 2019 của Việt Nam.

Bảng 2. Hiện trạng dân số và phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam

phân theo vùng kinh tế - xã hội năm 2019

24 8 23 2

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2020

- Xu hướng đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ kéo theo gia tăng dân số, thay đổi nhu cầu tiêu dùng, sẽ tạo ra những áp lực rất lớn đến môi trường tự nhiên, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

- Các hoạt động kinh tế, dân sinh ở khu vực đô thị vẫn đậm nét của mô hình kinh tế nâu, mô hình kinh tế tuyến tính. Hoạt động sản xuất, tiêu dùng bền vững ở khu vực đô thị chưa được chú trọng, công tác phân loại chất thải tại nguồn còn hạn chế dẫn đến gia tăng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, gánh nặng bệnh tật.

- Hệ sinh thái ở nhiều đô thị bị phá vỡ để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội như san lấp ao, hồ, giảm diện tích cây xanh, công viên để phục vụ phát triển hạ tầng đô thị. Việc phát triển đô thị kéo theo gia tăng đường giao thông, phương tiện giao thông, tòa nhà và các công trình phục vụ tiện ích đô thị, từ đó làm giảm lưu thông không khí dẫn đến tích tụ chất thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường không khí đô thị.

- Môi trường nước mặt ở một số thành phố lớn bị ô nhiễm do các hoạt động phát triển đô thị, đô thị hóa và công nghiệp hóa. Hệ thống thoát nước đô thị mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu thoát nước, nhiều hệ thống thoát nước không đồng bộ với hệ thống xử lý nước thải tập trung, dẫn đến hiệu quả xử lý thấp. Chỉ có khoảng 15% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý (chủ yếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng...).

- Nước biển dâng, tình trạng thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp trong bối cảnh năng lực thích ứng, khả năng chống chịu của đô thị (đặc biệt là các đô thị ven biển) còn hạn chế đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh. Tại các đô thị khu vực đồng bằng ven biển, tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra, có xu hướng mở rộng và gia tăng; trong khi các đô thị miền núi phải đối mặt với thiên tai như lũ quét, sạt lở đất...

Dự báo đến năm 2025 dân số đô thị sẽ đạt 42,04 triệu người, năm 2030 là 47,25 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa tăng dần và đạt 40,91% vào năm 2025 và 44,45% năm 2030, dự báo Việt Nam sẽ có 1 đô thị trên 10 triệu dân, 1 đô thị từ 5-10 triệu dân, và 4 đô thị từ 1-5 triệu dân vào năm 2030 (Ban các vấn đề Xã hội và Môi trường, 2019). Với những vấn đề đặt ra, xu hướng diễn biến dân số đô thị và phát sinh chất thải từ khu vực đô thị ở trên, nếu không có cách tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề sẽ đặt ra áp lực lớn đến chất lượng đô thị trong thời gian tới. Trong đó, đáng lo ngại nhất là tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, thiếu đất để chôn lấp chất thải, gia tăng các mối đe dọa đến an ninh môi trường, an ninh tài nguyên nước.

2. Đề xuất quan điểm, mục tiêu, đột phá chiến lược trong phát triển đô thị tăng trưởng xanh

2.1. Quan điểm trong phát triển đô thị tăng trưởng xanh

Thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, nội dung của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Thủ tướng Chính phủ) với phạm vi không gian phát triển đô thị, một số quan điểm sau đây về phát triển đô thị tăng trưởng xanh:

- Phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh là một phần quan trọng và cần được ưu tiên trong thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh; là giải pháp thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và 17 mục tiêu phát triển bền vững.

- Phát triển đô thị tăng trưởng xanh là một quá trình lâu dài, cần có lộ trình phù hợp hướng tới các giải pháp giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường trong quá trình phát triển của đô thị. Đổi mới tư duy cả về kinh tế, xã hội và môi trường để hoàn thiện các điều kiện cần và đủ cho phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Trong đó, cần đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển nói chung và đô thị nói riêng;

- Bảo vệ môi trường đô thị phải thực hiện theo nguyên tắc phát triển bền vững gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử và bảo đảm tỷ lệ không, gian xanh, yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường theo quy hoạch. Ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu vực đô thị, hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo để áp dụng và nhân rộng các mô hình kinh doanh tuần hoàn trong các khu vực đô thị.

- Trọng tâm của phát triển đô thị tăng trưởng xanh là thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại các hoạt động kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa sản xuất, xanh hóa tiêu dùng; nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của hệ thống đô thị trước các tác động của thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu; hình thành lối sống xanh, lối sống có trách nhiệm, thân thiện với môi trường. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Phát triển đô thị tăng trưởng xanh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan, được thúc đẩy bằng tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững. Chính phủ và chính quyền các địa phương, các đô thị đóng vai trò kiến tạo, điều phối, huy động nguồn lực để huy động sự tham gia của toàn xã hội trong phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

2.2. Mục tiêu hướng đến trong phát triển đô thị tăng trưởng xanh

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh cần hướng đến mục tiêu lâu dài là phá vỡ được mối liên hệ truyền thống giữa tăng trưởng về GDP, phúc lợi xã hội và mức độ sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát sinh chất thải và tác động xấu đến môi trường; giảm cường độ phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống hạ tầng, hoạt động kinh tế, dân sinh ở đô thị trước các tác động của nước biển dâng, hiện tượng thời tiết cực đoan, rủi ro về thiên tai, dịch bệnh.

Các mục tiêu cụ thể để phát triển đô thị tăng trưởng xanh cần hướng đến gồm: (i) đảm bảo sự tăng trưởng bền vững về kinh tế, thể hiện qua chỉ tiêu về sự gia tăng của GDP. Bên cạnh sự gia tăng về GDP thì cũng phải đảm bảo phúc lợi cho xã hội, giải quyết việc làm, mang đến sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, phân phối công bằng giữa các tầng lớp dân cư…; (ii) tăng cường tính bền vững môi trường đô thị thông qua tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật, các công cụ chính sách nhằm hướng đến quản, kiểm soát tốt các vấn đề môi trường. Đặc biệt, cần xem xét cả yếu tố công nghệ trong các hoạt động kinh tế, dân sinh trên địa bàn nhằm đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính; tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu; (iii) đảm bảo tính công bằng trong trong tiếp cận và hưởng thụ các thành quả của tăng trưởng xanh. Thúc đẩy thay đổi hành vi của người dân, doanh nghiệp khu vực đô thị theo hướng xanh hóa sản xuất, xanh hóa tiêu dùng  và lối sống.

2.3. Các đột phá chiến lược để phát triển đô th tăng trưng xanh

Thống nhất nhận thức, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, bảo đảm nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và điều chỉnh để thực hiện hiệu quả 03 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại trong phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Theo đó, tất cả các giải pháp để phát triển đô thị cần chú trọng đến thực hiện thành công 03 đột phá chiến lược trong phát triển đô thị ở Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa 13), bao gồm:

Một là, đột pvthể chế, pháp luật cần sớm đuva các công cchính sách dựa vào thtruvờng, đặc biệt là công cụ kinh tế, cov chế to ngun lc da vào thtruvng đđiều chnh hành vi của các bên liên quan theo huvớng thân thiện vi môi trường,  thúc đẩy thu gom, phân loại, tái sdng, tái chế cht thi; thúc đẩy tiêu dùng xanh (đặc biệt là tiêu dùng công xanh), thúc đẩy đổi mới, sáng tạo để nghiên cứu, sản xuất, cung ứng các công nghệ, thiết bị và sản phẩm phục vụ yêu cầu của tăng trưởng xanh nói chung, bảo vệ môi trường nói riêng; hình thành và phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.

Hai là, đột phá về nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua đầu tư, htrợ vào nghiên cứu khoa hc, phát trin ng dng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thiết bị, đào tạo nhân lực để quản lý, giám sát và điều tiết các hoạt động phát triển đô thị ngay từ khi lập các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, quản lý, tái chế cht thải; cung cp nền tảng chia sthông tin, dliệu vc đô thhuvng đến đô thị không chất thải, đô thị thông minh, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo và ứng phó của đô thị trước các tác động của nước biển dâng, gia tăng nhiệt độ, thiên tai, dịch bệnh.

Ba là, đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị cần thiết kế, xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, áp dụng các công nghệ mới, các nguyên liu thay thế, sản phm mới thân thin vi môi truvờng.

3. Giải pháp để phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030

3.1. Hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị để cân nhắc đầy đủ đến tác động của các hoạt động kinh tế, dân sinh đô thị đến các thành phần môi trường, loại hình chất thải nhằm phát huy vai trò của nguồn vốn tự nhiên cho phát triển, thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn để tận dụng tối đa giá trị của chất thải, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường

- Thực hiện phân vùng môi trường trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh để bố trí không gian sản xuất, không gian sinh tồn phù hợp với đặc trưng về tự nhiên, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn lực cho phát triển, đảm bảo tính liên kết dựa trên việc xem xét nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật trong quy hoạch phát triển nói chung và quy hoạch phát triển đô thị nói riêng.

- Cân nhắc đầy đủ các chi phí, lợi ích, đánh đổi giữa tăng trưởng và phát triển với việc khai thác, sử dụng và phát huy các giá trị của vốn tự nhiên như đất, nước, rừng, nguồn lợi thuỷ sản, địa chất và khoáng sản, các nguồn năng lượng tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên vào trong các quy để tìm ra các giải pháp nhằm sử dụng khôn khéo các giá trị của nguồn vốn tự nhiên cho phát triển bền vững đô thị, các địa phương và vùng trên cả nước.

- Tăng cường các giải pháp dựa vào tự nhiên, phát huy vai trò và giá trị của vốn tự nhiên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao tính chống chịu và khả năng phục hồi của hệ thống hạ tầng, kinh tế - xã hội đô thị. Thực hiện kiểm kê, đánh giá các nguồn vốn tự nhiên; ưu tiên đầu tư duy trì, phát triển vốn tự nhiên có khả năng tái tạo, cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; sử dụng khôn khéo và hiệu quả các giá trị, chức năng của các nguồn vốn tự nhiên cho các thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh.

- Lồng ghép các tiêu chí, giải pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn trong lập quy hoạch đô thị để tận dụng tối đa các giá trị của chất thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh đô thị; tăng cường tính kết nối, liên vùng, liên ngành trong quản lý chất thải đảm bảo tính hệ thống từ quá trình khai thác, chế biến, sản xuất, phân phối, tiêu dùng, thải bỏ và chuyển các chất thải từ quá trình đó thành tài nguyên đầu vào cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đô thị và các khu vực khác.

- Lồng ghép các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống tai biến thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong quá trình xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá các quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến mạng lưới cấp, thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng đô thị, vùng, miền. Duy trì và phát triển diện tích cây xanh, mặt nước, không gian thoáng trong khu đô thị.

- Xây dựng cơ chế liên kết vùng, địa phương, liên kết giữa đô thị với nông thôn, giữa các hoạt động kinh tế nông nghiệp với phi nông nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình lập, giám sát, thực thi và đánh giá các quy hoạch.

3.2. Phát triển hệ thống kỹ thuật đô thị xanh, thông minh hướng tối thiểu việc sử dụng các tài nguyên và các tác động, sử dụng khôn khéo để phát huy và bảo tồn toàn vẹn giá trị của các nguồn vốn tự nhiên cho phát triển đô thị, phát triển một xã hội ít các-bon.

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xanh được hình thành từ các mảng xanh, không gian xanh và được kết nối với nhau thông qua tiếp cận chiến lược nhằm tạo ra các giải pháp nhằm bảo tồn đất, tạo ra các hiệu ứng sinh thái sinh thái và xã hội của đô thị. Công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước, đường giao thông công cộng, hệ sinh thái tự nhiên phải được bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo, đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, bảo vệ môi trường và không được lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích.

- Xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong phát triển vật liệu xanh, công trình xanh, công trình sử dụng năng lượng hiệu quả. Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đô thị bền vững thông qua việc ưu tiên cho hạ tầng giao thông xanh như đi bộ, xe đạp, xe điện.

- Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng quan trắc thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống quan trắc không khí, hạ tầng thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị theo hướng kết nối, liên vùng, liên địa phương, kết nối đô thị với nông thôn. Thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trong khu đô thị, khu dân cư tập trung.

- Khuyến khích các chủ dự án đầu tư, xây dựng các khu đô thị ưu tiên thực hiện thực hiện các biện pháp thiết kế mặt bằng tổng thể tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm định mức tiêu thụ tài nguyên đất, nước, năng lượng; áp dụng các giải pháp giao thông thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính; phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và thực hiện các biện pháp khác về bảo vệ môi trường.

3.3. Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các công cụ chính sách dựa vào thị trường để thúc đẩy chuyển đổi theo hướng xanh hoá hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng; khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn ở đô thị

- Phát triển đô thị tăng trưởng xanh không chỉ là việc phủ xanh cả đô thị mà còn phải chú trọng đến tính bao trùm trên tất cả các khía cạnh bền vững, xanh hóa hành vi và lối sống là điều kiện quan trọng để duy trì tính bền vững của đô thị.

- Tổ chức nhận diện, đánh giá các mô hình hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững ở các địa phương, khu đô thị để tìm các giải pháp khuyến khích nhân rộng. Tạo các điều kiện và khuyến khích cho sản xuất và tiêu dùng sạch, các quá trình sản xuất bền vững hơn về môi trường. Tăng cường vai trò của các công cụ dựa vào thị trường như thuế/phí bảo vệ môi trường, ưu đãi, hỗ trợ về thuế/phí bảo vệ môi trường; nhãn sinh thái, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, tiêu dùng xanh… để điều chỉnh các hành vi tiêu dùng, khuyến khích sử dụng các sản phẩm bền vững, sản phẩm từ từ công nghệ 3R (giảm thiểu - tái chế - tái sử dụng).

- Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường để cung ứng các công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường ở trong nước; khuyến khích áp dụng kỹ thuật tốt nhất hiện có trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiên quyết loại bỏ các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị.

- Chính quyền các đô thị nên tiên phong trong áp dụng chính sách tiêu dùng xanh thông qua vic thúc đẩy sdụng các sản phẩm thân thiện môi truvờng, sản phẩm tái chế, tái sdng đthc hiện kinh tế tun hoàn. Tăng cuvờng các hot đng truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội trong tiêu dùng các sản phẩm thân thin vi môi truvờng, sn phẩm tái chế, tái sử dụng.

- Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống để thực hiện kinh tế tuần hoàn nhằm giảm khai thác, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi trường. Khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội trong áp dụng các biện pháp, thực hiện các tiêu chí về kinh tế tuần hoàn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

- Hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho việc phát triển đồng bộ thị trường năng lượng cạnh tranh, đẩy mạnh cơ chế khai thác hạ tầng năng lượng dùng chung. Thúc đẩy thị trường cho thiết bị hiệu suất cao và các công ty dịch vụ năng lượng.

3.4. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, tận dụng thành tựu của Internet vạn vật để phát triển đô thị thông minh có thể giúp cải thiện sinh kế đô thị; thúc đẩy liên kết trong phát triển đô thị

- Triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xanh, công trình xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh số hóa liên thông đa ngành, chương trình, dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh, bền vững; xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành đô thị thông minh, bền vững.

- Khuyến khích áp dụng giải pháp chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số để thúc đẩy giảm thiểu phát sinh, tái sử dụng, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn.

- Phát triển bền vững đô thị cần được ưu tiên hàng đầu không chỉ ở các thành phố mà còn ngoài ranh giới đô thị.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là hệ thống đo đạc bản đồ, số hóa và quản lý trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS). Nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ hiện đại (công nghệ số, viễn thám) trong công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

3.5. Xây dựng lộ trình, hoàn thiện điều kiện để thực hiện cơ cấu lại đầu tư ngân sách, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho phát triển đô thị tăng trưởng xanh

- Huy động nguồn lực, điều phối các nguồn tài trợ trong và ngoài nước, nguồn tài chính khí hậu; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại xanh quốc gia. Đặc biệt, sớm ban hành tiêu chí, điều kiện đối với các dự án đáp ứng yêu cầu được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh để giúp các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, các nhà đầu tư trái phiếu, chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp thực hiện chính sách về tín dụng xanh, trái phiếu xanh.

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách mua sắm công xanh; tích hợp các tiêu chí mua sắm công xanh vào quá trình lựa chọn nhà thầu; xây dựng cơ chế ưu đãi cụ thể đối với các doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ xanh; hoàn thiện thể chế, chính sách về khu công nghiệp sinh thái, tăng cường áp dụng nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh.

- Xây dựng, hoàn thiện công cụ chính sách tài chính ưu đãi, các chương trình, giải pháp thúc đẩy thị trường vốn, bảo hiểm xanh; sử dụng các công cụ thuế phí để điều chỉnh hành vi tiêu dùng không hợp lý, có hại cho sức khỏe, văn hóa và môi trường.

- Xây dựng chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, năng lượng hóa thạch, quản lý chặt chẽ việc phê duyệt và triển khai các dự án nhiệt điện than đảm bảo phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia được cấp thẩm quyền phê duyệt; tăng cường các giải pháp công nghệ đảm bảo phát triển hài hòa năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tăng cường khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện; xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển nhiên liệu khí hydro gắn với điện gió ngoài khơi.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích nhiều thành phần kinh tế đầu vào lĩnh vực năng lượng; nghiên cứu, đề xuất áp dụng các công cụ tài chính, cơ chế khuyến khích, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính đối với các dự án đầu tư vào sử dụng hiệu quả năng lượng.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách để khơi thông thị trường tín dụng xanh, trái phiếu xanh để huy động nguồn vốn từ thị trường huy động vốn cho thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh ở khu vực đô thị nói riêng và tái cấu trúc toàn hệ thống kinh tế nói riêng.

3.6. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, pháp luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư đô thị trong giám sát, đánh giá thực thi tiến trình chuyển đổi sang tăng trưởng xanh

- Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bảo vệ môi trường; đầu tư đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, người làm công tác kỹ thuật về quản lý bảo vệ môi trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục về bảo vệ môi trường và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường.

- Đa dạng hóa hệ thống truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn về phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh để phổ biến ở các cấp, các ngành; lồng ghép vào các kế hoạch, quy hoạch phát triển ở địa phương.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng dân cư để phát huy vai trò tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh nói riêng.

Kết luận và khuyến nghị

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh là một trong những giải pháp quan trọng, có thể được xem là hình mẫu của tương lai để tạo ra các cấu trúc đô thị có môi trường với chất lượng cuộc sống tốt, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nâng cao năng lực chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống các đô thị góp cho cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện thành công phát triển đô thị bền vững, chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030. Tuy nhiên, để chuyển đổi sang đô thị tăng trưởng xanh đòi hỏi phải có lộ trình phù hợp, gắn với sự đổi mới toàn diện cả về thể chế, kinh tế,  xã hội và môi trường. Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy để đạt chuyển đổi từ mô hình đô thị nâu sang đô thị xanh còn rất nhiều rào cản, khó khăn, thách thức cần phải giải quyết. Để phát triển được đô thị tăng trưởng xanh trong bối cảnh hiện nay cần thúc đẩy tiếp cận hệ thống trong thực hiện thành công các đột phá chiến lược; đổi mới cả về tư duy, chính sách, hành động, cơ chế phối hợp trên tất cả các khía cạnh kinh tế,  xã hội và môi trường theo hướng tăng trưởng xanh ngay từ giai đoạn xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật đến giai đoạn tổ chức, thực thi, giám sát và đánh giá.

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lại Văn Mạnh

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Nguyễn Hữu Đạt

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài liệu tham khảo

 1. A. McCarthy, R. D. (2018). The Macroeconomics of the Circular Economy Transition. Paris, France: OECD Environment Working Paper.
 2. Anders Wijkman. (2019). Circular Economy in Cities requires. OECD.
 3. Andrea MarcelloBasi. (2020). Improving the understanding of circular economy potential at territorial level using systems thinking. Sustainable production and consumption, 27(7/2021), 128-140.
 4. Augusto Bianchini. (2019). Overcoming the Main Barriers of Circular Economy Implementation through a New Visualization Tool for Circular  Business Models. MDPI, www.mdpi.com.
 5. Ban các vấn đề Xã hội và Môi trường. (2019, 12 26). Xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và một số hệ lụy. (Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia) Retrieved 9 13, 2021, from http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=21873
 6. Ban Kinh tế Trung ương. (n.d.). Tờ trình số 21-Ttf/BKTTW ngày 09 tháng 11 năm 2021 về Đề án “Đô thị hoá, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 7. Bộ Chính trị. (2004). Bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 8. Bộ TN&MT. (2017). Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016: chuyên đề môi trường đô thị. Hà Nội, Nxb. Tài nguyên và Môi trường.
 9. Bộ TN&MT. (2018). Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017: chuyên đề quản lý chất thải rắn. Hà Nội: Nxb Tài nguyên và Môi trường.
 10. Cityloop. (n.d.). What is a Circular City? Retrieved from CITYLOOP: https://cityloops.eu/what-is-a-circular-city
 11. Commission, E. (2019). Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Circular Economy Action Plan. ed. Brussels.
 12. Doãn Thành. (2019). Tỷ lệ đô thị hóa năm 2019 sẽ đạt 40%. Retrieved from Kinh tế và Đô thị: http://kinhtedothi.vn/ty-le-do-thi-hoa-nam-2019-se-dat-40- 336325.html
 13. ECOS. (2019). The next circular economy action plan: Priority measures for the European Commission. Retrieved from Ecostandard: https://ecostandard.org/publications/the-next-circular-economy-action-plan- priority-measures-for-the-european-commission/
 14. Ellen Macathur Foundation. (n.d.). Institutions, Governments & Cities. Retrieved from Ellen Macathur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/approach/government- and-cities
 15. Kari Herlevi. (2020, 5 21). Finland’s road map to a circular economy. Retrieved from GreenBiz: https://www.greenbiz.com/article/finlands-road- map-circular-economy
 16. Lăng, N. T. (2021). Nhận diện vấn đề đô thị và quản lý phát triển đô thị khi đất nước dần trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tạp chí Cộng sản.
 17. N. H. Nam, H. T. ( 2018). Market-based Approach in Environmental Protection and Response to Climate Change: US Experience. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies , 43-50.
 18. Nguyễn Quang. (2018). Quản lý chất thải rắn: Vấn đề nóng của đô thị Việt Nam. Tạp chí Nhịp cầu và Đầu tư, https://nhipcaudautu.vn/song/quan-ly-chat- thai-ran-van-de-nong-cua-do-thi-viet-nam-3326176/.
 19. Parson Michael. (2019). Circular Economy - Doi moi. Ha Noi: Adviser for Minister of Ministry of National Resoures and Environment.
 20. Thủ tướng Chính phủ. (n.d.). Quyết định số 1658/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 về phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 21. UN Habitat. (2021). World Urban City Report: urbanization and citites trends of a new global force. Nairobi, Kenya.
 22. Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Thị Diễm Hằng. (2021). Phát triển đô thị ở Việt Nam hướng tới mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạp chí Cộng sản.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây