Dự án Xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Chủ nhật - 13/03/2016 04:53
1. Tên dự án: Xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 2. Nhà tài trợ: Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD 199.432 6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2010 – 2012 7. Mục tiêu chung của dự án: Tăng chất lượng dịch vụ môi trường góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 8. Các hợp phần chính: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ môi trường; - Nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực trạng phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; - Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ môi trường và rút ra bài học cho Việt Nam; - Nghiên cứu, đánh giá điểm yếu, điểm mạnh, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ môi trường theo hướng phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và các cam kết WTO; - Xây dựng Dự thảo “Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã kết thúc

1. Tên dự án: Xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

2. Nhà tài trợ: Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE

4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE

5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD 199.432

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2010 – 2012

7. Mục tiêu chung của dự án: Tăng chất lượng dịch vụ môi trường góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

8. Các hợp phần chính:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ môi trường;

- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực trạng phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;

- Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ môi trường và rút ra bài học cho Việt Nam;

- Nghiên cứu, đánh giá điểm yếu, điểm mạnh, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ môi trường theo hướng phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và các cam kết WTO;

- Xây dựng Dự thảo “Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã kết thúc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây