Hài hoà các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững

Chủ nhật - 13/03/2016 04:48
1. Tên dự án: Hài hoà các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững 2. Nhà tài trợ: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)/Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD 3.700.000 6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2005 – 2011 7. Mục tiêu chung của dự án: Tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam để lồng ghép các mục tiêu môi trường và giảm nghèo vào các khuôn khổ chính sách hướng tới phát triển bền vững. 8. Các hợp phần chính: - Nâng cao hiểu biết và nhận thức của cơ quan chính phủ, chính quyền các cấp và xã hội về các rào cản, năng lực và cơ hội sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường  nhằm góp phần vào các mục tiêu, mục đích, chiến lược giảm nghèo và phát triển bền vững. - Tăng cường năng lực thể chế nhằm giám sát, báo cáo các kết quả và chỉ số giảm nghèo - môi trường và sử dụng các dữ liệu này một cách hiệu quả. - Tăng cường các cơ chế tổ chức và năng lực nhằm lồng ghép các vấn đề môi trường và giảm nghèo vào trong các khuôn khổ chính sách và lập kế hoạch phát triển (i) giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và các Bộ, ngành khác; (ii) giữa MONRE và các sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) và (iii) giữa các sở, ban, ngành thuộc tỉnh. - Tăng cường năng lực của MONRE trong việc thiết lập các ưu tiên chiến lược và xây dựng chính sách, công cụ pháp lý nhằm khuyến khích việc bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ giảm nghèo, nâng cao công bằng xã hội. - Tăng cường năng lực thể chế của MONRE trong việc điều phối sự hỗ trợ của các nhà tài trợ trong khuôn khổ chương trình về sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và liên kết với công tác giảm nghèo. 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã kết thúc

1. Tên dự án: Hài hoà các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững

2. Nhà tài trợ: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)/Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE

4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE

5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD 3.700.000

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2005 – 2011

7. Mục tiêu chung của dự án: Tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam để lồng ghép các mục tiêu môi trường và giảm nghèo vào các khuôn khổ chính sách hướng tới phát triển bền vững.

8. Các hợp phần chính:

- Nâng cao hiểu biết và nhận thức của cơ quan chính phủ, chính quyền các cấp và xã hội về các rào cản, năng lực và cơ hội sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường  nhằm góp phần vào các mục tiêu, mục đích, chiến lược giảm nghèo và phát triển bền vững.

- Tăng cường năng lực thể chế nhằm giám sát, báo cáo các kết quả và chỉ số giảm nghèo - môi trường và sử dụng các dữ liệu này một cách hiệu quả.

- Tăng cường các cơ chế tổ chức và năng lực nhằm lồng ghép các vấn đề môi trường và giảm nghèo vào trong các khuôn khổ chính sách và lập kế hoạch phát triển (i) giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và các Bộ, ngành khác; (ii) giữa MONRE và các sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) và (iii) giữa các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

- Tăng cường năng lực của MONRE trong việc thiết lập các ưu tiên chiến lược và xây dựng chính sách, công cụ pháp lý nhằm khuyến khích việc bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ giảm nghèo, nâng cao công bằng xã hội.

- Tăng cường năng lực thể chế của MONRE trong việc điều phối sự hỗ trợ của các nhà tài trợ trong khuôn khổ chương trình về sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và liên kết với công tác giảm nghèo.

9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã kết thúc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây