Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng

 •   05/02/2024 05:22:34 AM
 •   Đã xem: 170
Một trong những mục tiêu chính của nhiệm vụ là đề xuất được phương pháp xác định giá trị của tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản; phương pháp và quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản ở Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

 •   05/02/2024 03:57:32 AM
 •   Đã xem: 120
Nhiệm vụ được triển khai nhằm đề xuất được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính sách ưu tiên cho Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, xu hướng chung của thế giới, điều kiện và lợi thế kinh tế - xã hội và các mục tiêu bảo vệ môi trường...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

 •   22/01/2024 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 135
Nhiệm vụ được triển khai nhằm đề xuất được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính sách ưu tiên cho Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, xu hướng chung của thế giới, điều kiện và lợi thế kinh tế - xã hội và các mục tiêu bảo vệ môi trường...

Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 ngành tài nguyên và môi trường

 •   15/05/2023 03:52:52 AM
 •   Đã xem: 293
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đề xuất được cơ sở khoa học về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường; đề xuất được cơ sở khoa học về xây dựng định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

 •   14/05/2023 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 293
Nghiên cứu đặt mục tiêu xác lập được cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng và thử nghiệm thành công bộ tiêu chí; dự thảo được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật triển khai bộ tiêu chí này.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị

 •   14/05/2023 10:27:02 PM
 •   Đã xem: 231
Nghiên cứu được triển khai nhằm hệ thống hóa được cơ sở lý luận, kinh nghiệp quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải; và đề xuất được các giải pháp, chính sách khả thi nhằm huy động đầu tư khu vực kinh tế tư nhân tham gia xử lý nước thải ở Việt nam làm...

Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2022 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   21/04/2023 05:34:58 AM
 •   Đã xem: 154
Nhóm thực hiện nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2022 nhằm hỗ trợ, phục vụ cho toàn bộ các hoạt động của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2022 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   21/04/2023 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 132
Nhiệm vụ nhằm quản lý hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, góp phần đạt được mục tiêu phát triển Viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đối tác công tư trong ngành nước và đề xuất giải pháp áp dụng cho Việt Nam

 •   21/04/2023 04:35:50 AM
 •   Đã xem: 177
Nhóm thực hiện nhiệm vụ đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về áp dụng đối tác công tư trong ngành nước và đề xuất giải pháp áp dụng cơ chế đối tác công tư trong một số lĩnh vực trọng tâm của ngành nước của Việt Nam.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lộ trình, phương thức thực hiện mục tiêu các-bon trung tính và gợi ý cho Việt Nam

 •   21/04/2023 04:25:17 AM
 •   Đã xem: 147
Nhiệm vụ được triển khai nhằm tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển lộ trình, phương thức thực hiện mục tiêu các-bon trung tính và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với Việt Nam.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thuế bảo vệ môi trường và đề xuất lộ trình hoàn thiện quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam

 •   21/04/2023 04:01:18 AM
 •   Đã xem: 418
Nhiệm vụ đặt mục tiêu hệ thống hóa được các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về quy định pháp luật thuế bảo vệ môi trường và đề xuất được lộ trình hoàn thiện quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia tích hợp kinh tế với môi trường và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

 •   21/04/2023 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 134
Nhiệm vụ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia tích hợp kinh tế với môi trường; đề xuất giải pháp trong áp dụng thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia đối với Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và đề xuất định hướng cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề

 •   20/04/2023 10:36:22 PM
 •   Đã xem: 153
Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ là tổng hợp, làm rõ cơ sở lý luận về huy động nguồn lực bảo vệ môi trường làng nghề, từ đó đề xuất định hướng cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề phù hợp cho Việt Nam.

Cập nhật kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong năm 2021 trên trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   19/04/2023 11:30:39 PM
 •   Đã xem: 160
Nhiệm vụ được thực hiện nhằm cập nhật kết quả nghiên cứu khoa học của Viện; phát triển hoạt động thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin về các hoạt động khác; cập nhật trang thông tin điện tử của Viện; góp phần đẩy mạnh việc công bố kết quả nghiên cứu, khuyến khích chia sẻ...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây