Ban Môi trường và Phát triển bền vững báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023

Thứ tư - 14/12/2022 04:14
Ngày 14/12/2022, Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023. Ban Môi trường và Phát triển bền vững có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Tham dự buổi họp có TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng cùng đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

IMG 9300

 Đại diện Ban, Trưởng ban – TS. Hoàng Hồng Hạnh đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023. Năm 2022, Ban được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu, cập nhật các chỉ số đánh giá tài nguyên và môi trường trong mục tiêu phát triển bền vững và bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu”. Đến nay, Báo cáo tổng hợp của Nhiệm vụ đã được hoàn thành và họp nghiệm thu cấp cơ sở. Theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Ban đã chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo cũng như hoàn thành thủ tục trình nghiệm thu cấp Bộ.

Ban đã xây dựng và hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2023 hoàn thiện đề xuất nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2023 "Nghiên cứu, rà soát tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2023 và đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam trong thời gian tới".

Trong năm 2022, Ban xây dựng các đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở; các nhiệm vụ, dự án. Cụ thể, Ban đã đề xuất 03 đề tài KHCN cấp Bộ mở mới 2023; 02 đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2023; 02 nhiệm vụ mở mới 2023. Trong đó, đã được phê duyệt 01 đề tài KHCN cấp Bộ và 01 nhiệm vụ 2023.

Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ được giao của Ban, các nghiên cứu viên đã rất nỗ lực trong việc giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu thông qua các bài tham luận, trình bày tại các hội thảo khoa học; các bài viết đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước. Năm 2022, Ban có 08 bài viết đã được đăng trên các tạp chí trong nước; 01 bài viết đã được đăng trên tạp chí nước ngoài; 01 sách chuyên khảo đã được xuất bản; 01 Kỷ yếu Hội thảo.

Trong đầu năm 2022, Ban đã hoàn thiện, trình Thứ trưởng, Bộ trưởng kí nháy Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Ban đã hoàn thiện thủ tục đóng dự án.

IMG 9301

Nhiệm vụ mở mới 2020 “Điều tra, khảo sát và đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực có liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ”, Ban theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lồng ghép nội dung Đề án thúc đẩy các mô hình KTCS trong quản lý chất thải rắn vào Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam. Ngày 29/3/2022, Ban đã trình Viện trưởng ký Công văn số 188/VCLCSTNMT-MTPTBV gửi Vụ Công nghiệp - Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với việc lồng ghép nội dung Đề án Thúc đẩy các mô hình KTCS trong quản lý chất thải rắn vào Đề án Tăng cường năng lực quản lý CTRSH tại Việt Nam.

Các Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”; Dự án “Điều tra, khảo sát và xây dựng quy định bảo vệ môi trường đối với các di sản thiên nhiên, công viên địa chất và khu dự trữ sinh quyển” cũng đang trong quá trình thực hiện.

Ban còn thực hiện các nhiệm vụ khác như: Thực hiện 02 hợp phần BVMT và đa dạng sinh học phục vụ Quy hoạch tổng thể quốc gia; Xây dựng và thực hiện Hợp phần TN&MT trong Quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Xây dựng và thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phối hợp Ban Biến đổi khí hậu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện dự án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp, cơ chế thải bỏ phương tiện giao thông” (2022-2023) do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) hỗ trợ; Phối hợp Quỹ  BVMT Việt Nam và UNIDO hoàn thiện Văn kiện dự án GEF về “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát thải các-bon thấp thông qua đổi mới công nghệ sạch, hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Xây dựng báo cáo Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02 tháng 8 năm 2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW; Phối hợp với chuyên gia của Hiệp hội Du lịch Việt Nam xây dựng, hoàn thiện Đề xuất Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch; Phối hợp GIZ xây dựng Báo cáo rà soát, cập nhật lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2025 và 2030;… Ngoài ra còn chuẩn bị các bài phát biểu, bài trình bày, tham luận, bài trả lời phỏng vấn, góp ý các văn bản theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện…

Nhìn chung, năm 2022, Ban được giao chủ trì, đầu mối nhiều nhiệm vụ quan trọng. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban từng bước được đẩy mạnh, đã có 08 bài viết được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, 01 ấn phẩm/chương sách được xuất bản; 01 Kỷ yếu Hội thảo. Ban cũng đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ khi phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện, trong nước và quốc tế. Từng cán bộ trong Ban đã có những nỗ lực nhất định trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức; một số nghiên cứu viên tích cực đăng kí, tham gia vào các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ... Các cán bộ đã tích cực công bố kết quả nghiên cứu của mình thông qua việc viết các bài báo, sách chuyên khảo; chủ động tìm kiếm các nguồn lực nghiên cứu. Ngoài ra, các cán bộ trong Ban nỗ lực, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động đoàn thể, xã hội, văn nghệ thể thao… góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Vì vậy, trong năm 2023, Ban rất mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Lãnh đạo Viện đối với các hoạt động của Ban, bổ sung thêm cán bộ để công việc của Ban được thực hiện hiệu quả hơn, tiếp tục thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp máy móc, thiết bị như máy tính, máy in, hệ thống email, internet, phục vụ cho các hoạt động của Viện nói chung, các phòng Ban nói riêng, đặc biệt trang bị máy tính cho các cán bộ hiện đang phải sử dụng máy tính cá nhân. Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Ban trong năm 2022 và cho rằng với sự nỗ lực, đoàn kết, Ban sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt trong năm tới, góp phần vào sự phát triển chung của Viện.

An Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây